Search for tag: "kazuhiko yamashita"

Brother Kazuhiko Yamashita - “Wrestle Before God in Prayer”

A Brigham Young University - Idaho devotional address by Kazuhiko Yamashita entitled “Wrestle Before God in Prayer”, given on November 8 2022 at the BYU-Idaho Center. ASL translation…

From  Media Transfer 3 likes 703 plays 0  

ASL: Kazuhiko Yamashita - “Wrestle Before God in Prayer”

An ASL translation of a Brigham Young University - Idaho devotional address by Kazuhiko Yamashita entitled "Wrestle Before God in Prayer", given on November 8 2022 at the BYU-Idaho Center.

From  Media Transfer 0 likes 17 plays 0